Thoát tất cả phiên đăng nhập

Updated on Tháng Ba 24, 2022

Trong phần Người dùng (User) -> Người dùng hoạt động (Active users) bạn lựa chọn tài khoản cần đặt đăng xuất. Chọn Đăng xuất (Sign-out), tiếp đến bạn chọn Đăng xuất tất cả các phiên (Sign out of all sessions). Tất cả các thiết bị trước đó sẽ bị ép đăng xuất lập tức.

image 19
Thoát tất cả phiên đăng nhập 2
Scroll to Top