Đặt lại xác minh 2 bước

Updated on Tháng Ba 24, 2022

Trong phần Người dùng (User) -> Người dùng hoạt động (Active users) bạn lựa chọn Xác thực đa yếu tố (Multifactor authentication), tiếp đến bạn chọn những tài khoản muốn đặt lại xác thực MFA và lựa chọn Quản lý thiết lập người dùng (Manage user settings), lựa chọn dòng dưới đây và ấn Lưu (Save)

  • Yêu cầu những người dùng đã chọn cung cấp lại các phương thức liên hệ (Require selected users to provide contact methods again)
Scroll to Top